پیدا

هر آ تش را سامان دهد ...

درخواست حذف اطلاعات

???? علی (ع):
???? ی که #آ تش را سامان دهد خداوند #دنیاش را سامان میدهد
☑️ @sh_aviny